Privacy verklaring

Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer, hierna te noemen “Beemster
Ondernemer, statutair gevestigd te Middenbeemster, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40625954 en bereikbaar via secretaris@beemster-ondernemer.nl, verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en
overeenkomsten met Beemster Ondernemer.
In het kader van de door Beemster Ondernemer uit te voeren activiteiten, ontvangt,
verzamelt en administreert Beemster Ondernemer persoonsgegevens van haar leden.
Beemster Ondernemer verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en
administreert om uitvoering te geven aan de binnen Beemster Ondernemer geldende
doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.
De persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.beemster- ondernemer.nl
en worden verwerkt in de ledenadministratie van Beemster Ondernemer.
Beemster Ondernemer respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door
haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die
persoonsgegevens. Beemster Ondernemer spant zich er voor in om geldende wettelijke
regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de
overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
Beemster Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen
om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
Beemster Ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met
Beemster Ondernemer, zodat Beemster Ondernemer haar activiteiten – in het belang van
haar leden – optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.
OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?
Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend)
secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de
persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Beemster Ondernemer.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn
– (Bedrijfs)naam
– Adres
– Vestigings- /Woonplaats
– Email adres
– Telefoonnummer
Beemster Ondernemer zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig
is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Beemster Ondernemer de
persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?
Beemster Ondernemer voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van
Beemster Ondernemer De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
– Lidmaatschapsadministratie van Beemster Ondernemer leden;
– Contributie-inning en facturering;
– Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden;
– Samenstelling en distributie van de Beemster Ondernemer nieuwsbrief naar leden ;
– Vermelding van de leden op haar website;
– Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van Beemster Ondernemer;
– Beemster Ondernemer specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
– Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling.

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan afspraken
zullen worden gemaakt en/of zijn gemaakt met deze derden. Deze afspraken hebben tot doel
bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en
toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken
verwerkingsdoel.
UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens
controleren en aanpassen.
VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Op schriftelijk verzoek van u, als een Beemster Ondernemer lid, zal Beemster Ondernemer
door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk – doch
uiterlijk binnen 12 maanden – uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie
welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.
Leden die het lidmaatschap van Beemster Ondernemer opzeggen kunnen ervoor kiezen dat
hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn
worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.
INZAGE DOOR DERDEN
Beemster Ondernemer zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Beemster
Ondernemer zonder toestemming van het Beemster Ondernemer lid. Beemster Ondernemer
zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.
DOORGIFTE NAAR Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA)
Beemster Ondernemer is lid van Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA), een in de
Purmerend gevestigde vereniging. Beemster Ondernemer zal ten behoeve van de uitvoering
van haar activiteiten en ter optimale behartiging van de belangen van haar leden, de
persoonsgegevens met VOWA delen.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Beemster Ondernemer treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van
de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te
voorkomen.

Beemster, mei 2018