Dorpsontwikkelingsvisie

De Beemster Ondernemer heeft gesproken met de samenstellers van de Dorpsontwikkelingsvisie. Om de inwoners, ondernemers, verenigingen, (grond)eigenaren en andere betrokkenen van Middenbeemster hun gezamenlijke dorpsvisie te laten verwezenlijken wordt middels de uitvoering van onderhavig project een Dorpsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie, opgesteld vanuit het dorpsbelang, vormt vervolgens hét kader voor ontwikkelingen binnen het dorp. Dat betekent dat zowel gemeentelijke- , ondernemersinitiatieven als particuliere initiatieven binnen Middenbeemster worden getoetst aan de Dorpsontwikkelingsvisie.  Tevens kan de visie als publiekrechtelijk vastgestelde structuurvisie met rechtskracht worden geïntegreerd in de nieuwe gemeente.

Inhoudelijk zal de Dorpsontwikkelingsvisie bestaan uit de volgende hoofdstukken:
– Gebiedsomschrijving en Beleidsanalyse;
– Nota van Uitgangspunten;
– Thematische uitwerking ambitie op de onderwerpen:
o Woningbouw & leefbaarheid;
o Toerisme & werelderfgoed;
o Welzijn & zorg;
o Bedrijvigheid;
o Openbare ruimte, landschap en verkeer.
– Integrale gebiedsvisie Middenbeemster waar per deelgebied/ontwikkellocatie wordt beschreven met welke ontwikkeling in de ambitie wordt voorzien;
– Uitvoeringsparagraaf;
– Verslag van participatie, inspraak en procedure.
De Dorpsontwikkelingsvisie gaat inhoudelijk uit van de bestaande planologische situatie en brengt in kaart welke ambities en ontwikkelrichtingen wenselijk zijn. Daarmee dient het als basis voor de volgende aspecten:
– In hoeverre toekomstige (gebieds-)ontwikkelingen in de ruimtelijke en maatschappelijke opgave van het dorp voorzien;
– Aansluitend/passend zijn bij de identiteit van het dorp;
– Gericht zijn op de toekomstige ontwikkelwensen van het dorp, en;
– Aansluiten op de lokale behoefte.

In de komende periode zal er de nodige publiciteit rondom de totstandkoming van dit plan komen. Ondernemers krijgen ook een duidelijke stem in deze. Via een aantal bijeenkomsten worden de wensen en ideeën opgehaald en verwerkt in het plan. Als bestuur zullen wij ook onze input leveren. Maar wij vragen onze leden ook aanwezig te zijn bij de diverse bijeenkomsten. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.