Overleg gemeente – ondernemersverenigingen Beemster

Voornaamste punten  uit het Overleg gemeente – ondernemersverenigingen Beemster dd. 24 september 2014

Aanbestedingen

Mevrouw Reitsma (coördinator team Inkoop en Aanbestedingen gemeenten Purmerend en Beemster)  geeft een korte toelichting op het gemeentelijk aanbestedingsbeleid dat ook voor de gemeente Beemster geldt. Ieder jaar stelt het team Inkoop en Aanbestedingen een ‘inkoopjaarplan’ op. In dit jaarplan zijn alle aanbestedingen opgenomen die in het betreffende jaar zullen worden uitgevoerd. Ondernemers kunnen hiervan via de website kennis nemen. Overigens raadt mevrouw Reitsma hen aan om zich in te schrijven op tenderned: een landelijke site waarop alle aanbestedingen worden gepubliceerd.

De vertegenwoordigers van BO zouden graag een bijeenkomst met alle ondernemers in de gemeente Beemster alsmede de betrokken afdelings- en teammanagers willen organiseren. Een soortgelijke bijeenkomst heeft eind 2013 met veel succes voor de in Purmerend gevestigde ondernemingen plaatsgevonden.

Stand van zaken: glasvezel/breedband

De voorzitter laat weten dat er een burgerinitiatief door de heer Van Boven is genomen. Dit burgerinitiatief behelst het aanleggen/realiseren van glasvezel in de gehele gemeente Beemster. Momenteel is de heer Van Boven bezig met het verzamelen van handtekeningen. Zodra hij voldoende handtekeningen heeft, zal hij het burgerinitiatief bij de gemeenteraad van Beemster indienen met het verzoek om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de realisering van het glasvezelnet. Inmiddels is wel al de provinciale subsidie voor dit project veiliggesteld. Voor alle duidelijkheid geeft de voorzitter nog aan dat het een Beemster project is. Er bestaat wel een samenwerking met soortgelijke projecten in de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer, maar het is geen intergemeentelijk project.

Toerisme versus regelgeving

Mevrouw Oortman Gerlings wil graag met het college in gesprek over de toeristische informatievoorziening over en de toeristische promotie van Beemster. Naar haar mening moet het mogelijk zijn om de samenwerking tussen de diverse partijen te versterken en te verbeteren. Het bestuur van BO overweegt een subcommissie voor toerisme in te stellen.

Voorts vragen de vertegenwoordigers van BO en LTO zich af welke regels er gelden voor het omzetten van een woon/werkbestemming naar een hotel of B&B en het uitvoeren van nevenactiviteiten op het boerenbedrijf (zoals logeren bij de boer of anderszins).

Vestigingsbeleid gemeente Beemster voor ondernemers met expansiewensen in de Beemster

Dit is een expliciete wens van één van de leden van de BO. Wethouder Butter  is bereid tot een nader gesprek met de directeur van dit bedrijf om dit te bespreken.

Verplaatsing groentemarkt naar marktplein

In de vastgestelde marktpleinvisie  is opgenomen dat de reguliere markt naar het marktplein zou moeten worden verplaatst. Voorafgaand aan de vaststelling van deze visie heeft het bestuur van BO diverse keren aangegeven dat de betreffende marktkooplieden niet naar het marktplein willen. Zij ervaren de huidige locatie als positief; vooral door de samenwerking met de ter plaatse gevestigde winkeliers.

De voorzitter neemt kennis van het standpunt van BO met betrekking tot de eventuele verplaatsing van de markt. Overigens deelt hij mede dat een aantal ondernemers het initiatief heeft genomen tot het organiseren van een streekmarkt op het marktplein.

De vertegenwoordigers van BO zijn positief over het organiseren van een streekmarkt op het marktplein. Er zal vanuit de gemeente  in dit kader wel met de kooplieden van de reguliere markt zal worden gesproken.

Parkeerproblematiek/GVVP-uitvoeringsplan

De vaststelling van Het uitvoeringsplan van het GVVP staat op de agenda van de gemeenteraad van  16 december 2014. Alle door BO genoemde punten met betrekking tot het parkeren zullen in dit uitvoeringsplan zijn opgenomen

In het uitvoeringsplan van het GVVP zullen ook andere projecten  worden opgenomen zoals onder meer het realiseren van een parkeergelegenheid voor toeristen/recreanten buiten de kern van Middenbeemster.

Informatie van gemeente aan ondernemers

BO en LTO zullen bij hun achterbannen nagaan of er belangstelling bestaat voor een nieuwsbrief van de gemeente. Purmerend kent al een nieuwsbrief voor ondernemers waarin informatie is opgenomen over (beleids)ontwikkelingen, subsidies en regelingen die voor hen van belang (kunnen) zijn.

Denktank duurzaamheid

Op initiatief van de gemeente Purmerend is een denktank duurzaamheid opgericht waarin onder meer woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten (Beemster en Purmerend), Stadsverwarming Purmerend en Rabobank Waterland zijn vertegenwoordigd. De voorzitter vraagt zich af of BO en LTO ook een afvaardiging in deze denktank wensen. De Purmerendse ondernemersorganisatie (PRO) wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter.

De vertegenwoordigers van beide ondernemersorganisaties zullen dit punt binnen hun besturen bespreken en te zijner tijd laten weten wie hen in de denktank zou kunnen/ willen vertegenwoordigen.

Rondvraag

Het gemeentebestuur vindt het werelderfgoed belangrijk voor de profilering en positionering van Beemster maar meent ook dat deze status geen expliciete belemmeringen mag opleveren.

De gemeente (bestuurders en ambtenaren) zullen deelnemen aan een ‘tour de boer’. De voorzitter ziet de uitnodiging van LTO met belangstelling tegemoet.

De vertegenwoordigers van BO verzoeken de gemeente om een aanspreekpunt voor Beemster ondernemers bij de gemeentelijke organisatie (in Purmerend) in te richten. De wethouder zal dit punt met de betrokken managers bespreken.

 

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.